dammar 1

WEENA
2017
Epoxy resin 
and polyurethane coatinon board
150 x 130 cm 
WEENA
2017
Epoxy resin
and polyurethane coating on board
150 x 130 cm
Kind
2017
Epoxy resin on plexi
150 x 130 cm 
Besuch
2017
Epoxy resin on foamboard
140 x 100cm 
Raum a
2017
Epoxy resin on foamboard
100 x 70 cm 
Raum b
2017
Epoxy resin on foamboard
100 x 70 cm 
Raum c
2017
Epoxy resin on foamboard
100 x 70 cm 
Croquis III
2017
Dammar on plexi
21 x 15 cm
Croquis IV
2017
Dammar on plexi
21 x 15 cm
Croquis V
2017
Dammar on plexi
21 x 15 cm
Croquis VI
2017
Dammar on plexi
21 x 15 cm
Croquis VII
2017
Dammar on plexi
21 x 15 cm
Croquis VIII
2017
Dammar on plexi
21 x 15 cm
Croquis IX
2017
Dammar on plexi
21 x 15 cm
Croquis X
2017
Dammar on plexi
21 x 15 cm
Croquis XI
2017
Dammar on plexi
21 x 15 cm
Croquis XII
2017
Dammar on plexi
21 x 15 cm
Dammar X
2017
Dammar on board
Frame
40 x 35 cm
Dammar XI
2017
Dammar on plexi
Frame
40 x 35 cm
Dammar XII
2017
Dammar on plexi
Frame
40 x 35 cm
Dammar XIII
2017
Dammar on plexi
Frame
40 x 35 cm
Dammar XIV
2017
Dammar on plexi
Frame
40 x 35 cm
Dammar XV
2017
Dammar on plexi
Frame
40 x 35 cm
Dammar XVI
2017
Dammar on plexi
Frame
40 x 35 cm
Dammar XVII
2017
Dammar on plexi
Frame
40 x 35 cm
Dammar XVIII
2017
Dammar on plexi
Frame
40 x 35 cm
Dammar XXI
2017
Dammar on plexi
Frame
40 x 35 cm
Dammar XIX
2017
Dammar on plexi
Frame
40 x 35 cm
Dammar XX
2017
Dammar on plexi
Frame
40 x 35 cm
Dammar XXII
2017
Dammar on board
Frame
40 x 35 cm
Croquis I
2017
Dammar on plexi
14 x 28 cm
Croquis II
2017
Dammar on plexi
14 x 28 cm
Dammar I
2016
Dammar on plexi
Frame
40 x 35 cm
Dammar II
2016
Dammar on plexi
Frame
40 x 35 cm
Studio 2017
 
Studio 2017
 
Dammar III
2016
Dammar on plexi
Frame
40 x 35 cm
Dammar IV
2016
Dammar on plexi
Frame
40 x 35 cm
Dammar V
2016
Dammar on plexi
Frame
40 x 35 cm
Dammar VI
2016
Dammar on plexi
Frame
40 x 35 cm
Dammar VII
2016
Dammar on plexi
Frame
40 x 35 cm
Hilbert I
2015
Dammar on Plexi
Frame
30 x 24 cm
 
Hilbert I 2015 Dammar on Plexi 30 x 24 cm
Hilbert II
2015
Dammar on Plexi
Frame
30 x 24 cm
Hilbert III
2015
Dammar on Plexi
Frame
24 x 30 cm
Hilbert IV
2015
Dammar on Plexi
Frame
24 x 30 cm
Hilbert V
2015
Dammar on Plexi
Frame
24 x 30 cm
Hilbert VI
2015
Dammar on Plexi
Frame
24 x 30 cm
Hilbert VII
2015
Dammar on Plexi
Frame
24 x 30 cm
Moskopp Museum für Lackkunst
Hilbert VIII
2015
Dammar on Plexi
Frame
24 x 30 cm
Moskopp Atelier
Hilbert IX
2015
Dammar on Plexi
Frame
24 x 30 cm
Hilbert X
2015
Dammar on Plexi
Frame
24 x 30 cm
Grau (Hauff) I 
2014
Dammar on Plexi
Frame
50 x 57 cm
Grau (Hauff) II
2014
Dammar on Plexi
Frame
50 x 57 cm
Grau (Hauff) III
2014
Dammar on Plexi
Frame
50 x 57 cm
Grau (Hauff) IV
2014
Dammar on Plexi
Frame
50 x 57 cm
Grau (Hauff) V
2014
Dammar on Plexi
Frame
50 x 57 cm
Orange (Hauff)
2014
Dammar on Plexi
Frame
50 x 57 cm
Museum für Lackkunst, Münster
 
2014
Moskopp Museum für Lackkunst

instalation view, Dammar I

2015

Moskopp Atelier

instalation view, Dammar V

2015

Moskopp Atelier

Grau I
2012
Dammar on Plexi, Frame
50 x 57 cm

Grau II
2012
Dammar on Plexi, Frame
50 x 57 cm

Grau III
2012
Dammar on Plexi, Frame
50 x 57 cm

Grau IV
2012
Dammar on Plexi, Frame
50 x 57 cm

Blaurot
2013
Dammar on Plexi
Frame
50 x 57 cm
Reunion Rot
2006
Dammar on Plexi
Frame
50 x 57 cm
Reunion 0 a
2006
Dammar on Plexi
Frame
57 x 50 cm
Reunion 0 b
2006
Dammar on Plexi
Frame
57 x 50 cm
Reunion 0 c
2006
Dammar on Plexi
Frame
50 x 57 cm
03:00
2009/2014
Dammar on MdF
80 x 62 cm
Exhibition view
Museum für Lackkunst Münster, 2014/15
Moskopp Museum für Lackkunst
Das Glück des
Vilhelm Hammershoi
2003/2014
Dammar on MdF
200 x 130 cm
Reunion r
2005/2014
Dammar on MdF
Frame
50 x 57 cm
Klein
2002/14
Dammar on Mdf
Frame
21 x 15 cm
 
Klein
2002/14
Dammar on Mdf
Frame
21 x 15 cm
Klein
2002/14
Dammar on Mdf
Frame
21 x 15 cmKlein
2002/13
Dammar on Mdf
Frame
21 x 15 cm
T.S.i.S. I
2014
Dammar on Plexi
Frame
21 x 15 cm
T.S.i.S. II
2014
Dammar on Plexi
Frame
21 x 15 cm
T.S.i.S. III
2014
Dammar on Plexi
Frame
21 x 15 cm
T.S.i.S. IV
2014
Dammar on Plexi
Frame
21 x 15 cm

T.S.i.S. V
2014
Dammar on Plexi, Frame
21 x 15 cm

T.S.i.S. VI
2014
Dammar on Plexi
Frame
21 x 15 cm
T.S.i.S. VII
2014
Dammar on Plexi
Frame
21 x 15 cm
T.S.i.S. VIII
2014
Dammar on Plexi
Frame
21 x 15 cm

Installation View Museum für Lackkunst

dammar

Museum für Lackkunst